Zawodowcy na start

Projekt „Zawodowcy na start” jest projektem realizowanym przez Syntea S.A. (Lider projektu) w partnerstwie z powiatami: ełckim, mrągowskim i ostródzkim w okresie od 2 stycznia 2017r. do 28 lutego 2019r.

Całkowita wartość projektu to 4 203 524,48 zł.

Realizatorami projektu są odpowiednio:

 • w powiecie ełckim:
  • Zespół Szkół Nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku, ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk
  • Zespół Szkół Nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk
 • w powiecie mrągowskim:
  • Zespół Szkół Nr 2 im. Wł. Jagiełły w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 13B, 11-700 Mrągowo
 • w powiecie ostródzkim:
  • Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda

Cele projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół z woj. warmińsko-mazurskiego: ZS Nr 1 w Ełku, ZS Nr 5 w Ełku, ZS Nr 2 w Mrągowie oraz ZSZ i CKU w Ostródzie, prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności 488 uczniów (235K) kierunków technicznych i zawodowych do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 34 nauczycieli (19K) przedmiotów zawodowych z 3 szkół (ZS Nr 1 Ełk, ZS Nr 5 Ełk, ZSZ i CKU Ostróda).

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację programów rozwoju, obejmujących

 • doradztwo zawodowe dla uczniów,
 • dodatkowe szkolenia dla uczniów, prowadzące do rozwoju kompetencji i zdobycia nowych uprawnień,
 • staże dla uczniów,
 • certyfikowane szkolenia, studia podyplomowe i staże dla nauczycieli, podnoszące kompetencje zawodowe,
 • doposażenie w/w placówek w zakresie pracowni kształcenia zawodowego.

Realizacja celu nastąpi do końca lutego 2019r. w ścisłej współpracy z pracodawcami z otoczenia społeczno-gospodarczego w/w szkół.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie zatrudnialności uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego.

Grupa docelowa

 • 110 uczniów i 7 nauczycieli w ZS Nr 1 w Ełku,
 • 130 uczniów i 17 nauczycieli w ZS Nr 5 w Ełku,
 • 120 uczniów i 10 nauczycieli w ZSZ i CKU w Ostródzie,
 • 128 uczniów w ZS Nr 2 w Mrągowie.

W ramach Projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne kursy, pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji. Część z nich zakończy się egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu VCC (VocationalCompetenceCertificate – stanowiącym jednolity system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych), potwierdzającym nabycie, podwyższenie lub doskonalenie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

Planowane efekty uzyskane w wyniku realizacji Projektu:

 • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 488 osób
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców – 488 osób,
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, objętych wsparciem w programie – 34 osoby,
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 274 osoby,
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 4 szkoły/placówki

Działania podjęte w ramach Projektu są bezpłatne.

Projekt „Zawodowcy na start” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 2 Osi Priorytetowej:  Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1:Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020.

Link do strony www projektu ->> „Zawodowcy na start”


następna
Skip to content