Technik ekonomista

ekonomista

Rozszerzenie Język obcy
matematyka j. angielski, j. niemiecki

Technik ekonomista – prowadzi w różnych organizacjach działalność gospodarczą, sprawy kadrowo-płacowe i podatkowe oraz rachunkowość, także sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania i wykonuje prace biurowe.

Predyspozycje zawodowe: czytanie, liczenie, organizacja, praca w biurze, myślenie ścisłe.

Technik ekonomista organizuje działalność gospodarczą i oblicza podatki, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, sporządza plany, analizy i sprawozdania; dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze; przeprowadza i rozlicza inwentaryzację; sporządza sprawozdania finansowe i przeprowadza analizy finansowe; obsługuje programy komputerowe.

Środki i narzędzia pracy: komputer.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie: umiejętność logicznego myślenia, uzdolnienia matematyczne, uczciwość, rzetelność, dokładność, zdolność koncentracji uwagi, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, zainteresowania z dziedziny ekonomii, prawa, finansów.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego.

Formy kształcenia w zawodzie – 5 lat w technikum.

W trakcie nauki zdobywa się 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom zawodowy.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu: technik rachunkowości (EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.)

Zawody pokrewne – technik rachunkowości.

Przykładowy film na temat zawodu: Technik ekonomista

następna
Skip to content