Rekrutacja 2019/2020

Bezpośredni link do systemu naboru elektronicznego  [kliknij na link]


W roku szkolnym 2019/2020 planujemy nabór na następujące profile kształcenia:

Technikum nr 5 – pięcioletni cykl kształcenia (na podbudowie szkoły podstawowej)

Zawód Rozszerzenie Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc
Technik ekonomista matematyka j. angielski, j. niemiecki 1 28
Technik informatyk matematyka j. angielski, j. niemiecki 1 28
Technik logistyk geografia j. angielski, j. niemiecki 1 28
Technik reklamy j. polski j. angielski, j. niemiecki 1 28

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM NR 5 w Ełku – technik ekonomista .pdf

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM NR 5 w Ełku – technik informatyk .pdf

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM NR 5 w Ełku – technik logistyk .pdf

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM NR 5 w Ełku – technik reklamy .pdf


Technikum nr 5 – czteroletni cykl kształcenia (na podbudowie szkoły gimnazjalnej)

Zawód Rozszerzenie Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc
Technik ekonomista geografia, matematyka j. angielski, j. niemiecki 1 28
Technik informatyk matematyka, j. angielski j. angielski, j. niemiecki 1 28
Technik logistyk geografia, matematyka j. angielski, j. niemiecki 1 28
Technik organizacji reklamy geografia, j. angielski j. angielski, j. niemiecki 1 28

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM NR 5 w Ełku – technik ekonomista .pdf

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM NR 5 w Ełku – technik informatyk .pdf

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM NR 5 w Ełku – technik logistyk .pdf

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM NR 5 w Ełku – technik organizacji reklamy .pdf


Szkoła policealna dla dorosłych – Wydział Zaoczny

Zawód Kwalifikacje Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc
Technik administracji AU. 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji j. angielski 1 30

Jako uczeń „Ekonomiaka” możesz rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, mile spędzać wolny czas na biwakach, wycieczkach, a także poprzez aktywny udział w różnych kołach zainteresowań i pogłębiać swój rozwój intelektualny. Jeżeli zdecydowałeś się podjąć naukę w naszej szkole wypełnij druk formularza dostępny na stronie internetowej elektronicznego naboru www.elk.edu.com.pl

DOŁĄCZ DO NAS – NAPRAWDĘ WARTO !!!


Zarządzenia i komunikaty

Zarządzenie nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Zarządzenie nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

Zarządzenie nr 20 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Zarządzenie nr 21 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.


Terminy i zasady rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 ustalone na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.2017 poz. 586) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2017 poz. 610).

§1

Ustala się na terenie powiatu ełckiego następujące zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum:

Przedmiot Punktacja szczegółowa według ocen Punktacja maksymalna
Język polski dopuszczający – 2 punkty; dostateczny – 8 punktów; dobry – 14 punktów; bardzo dobry – 17 punktów; celujący – 18 punktów 18 punktów
Matematyka dopuszczający – 2 punkty; dostateczny – 8 punktów; dobry – 14 punktów; bardzo dobry – 17 punktów; celujący – 18 punktów 18 punktów
Język obcy dopuszczający – 2 punkty; dostateczny – 8 punktów; dobry – 14 punktów; bardzo dobry – 17 punktów; celujący – 18 punktów 18 punktów
Geografia dopuszczający – 2 punkty; dostateczny – 8 punktów; dobry – 14 punktów; bardzo dobry – 17 punktów; celujący – 18 punktów 18 punktów
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty,
 3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
Przedmiot  Punktacja maksymalna
Egzamin gimnazjalny – wynik przedstawiony w procentach z: 100 punktów
1. języka polskiego;
2. historii i wiedzy o społeczeństwie;
3. matematyka;
4. przedmioty przyrodnicze,
5. języka obcy nowożytny na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji 200 punktów

§ 2

Ustala się na terenie powiatu ełckiego następujące zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej:

Przedmiot Punktacja szczegółowa według ocen Punktacja maksymalna
Język polski dopuszczający – 2 punkty; dostateczny – 8 punktów; dobry – 14 punktów; bardzo dobry – 17 punktów; celujący – 18 punktów 18 punktów
Matematyka dopuszczający – 2 punkty; dostateczny – 8 punktów; dobry – 14 punktów; bardzo dobry – 17 punktów; celujący – 18 punktów 18 punktów
Język obcy dopuszczający – 2 punkty; dostateczny – 8 punktów; dobry – 14 punktów; bardzo dobry – 17 punktów; celujący – 18 punktów 18 punktów
Geografia dopuszczający – 2 punkty; dostateczny – 8 punktów; dobry – 14 punktów; bardzo dobry – 17 punktów; celujący – 18 punktów 18 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.
 2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty,
 3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
Przedmiot  Punktacja maksymalna
Egzamin ósmoklasisty – wynik przedstawiony w procentach z: 100 punktów
1. języka polskiego mnoży się przez 0,35;
2. matematyka mnoży się przez 0,35;
3. język obcy nowożytny mnoży się przez 0,3
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji 200 punktów

§ 3

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych

Nazwa etapu

Data i godz. rozpoczęcia etapu Data i godz. zakończenia etapu
Wprowadzanie oferty edukacyjnej 16-04-2019 8:00 26-04-2019 15:00
Rejestracja kandydatów/wybór preferencji 06-05-2019 0:00 14-06-2019 15:00
Klasy pierwsze w których wymaga się od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji 06-05-2019 0:00 22-05-2019 15:00
Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów 06-05-2019 0:00 27-06-2019 15:00
Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 04-06-2019 8:00 07-06-2019 15:00
Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 21-06-2019 8:00 26-06-2019 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty 21-06-2019 8:00 25-06-2019 15:00
Weryfikacja danych o osiągnięciach 21-06-2019 8:00 27-06-2019 15:00
Porządkowanie list chętnych 28-06-2019 8:00 28-06-2019 9:00
Symulacja 28-06-2019 10:00 28-06-2019 15:00
Pobieranie list zakwalifikowanych do przyjęcia 01-07-2019 8:00 01-07-2019 14:00
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 01-07-2019 14:00 01-07-2019 14:00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 02-07-2019 8:00 10-07-2019 14:00
Pobieranie list przyjętych 11-07-2019 8:00 11-07-2019 14:00
Publikacja list przyjętych 11-07-2019 14:00 11-07-2019 14:00
Aktualizacja danych 11-07-2019 14:00 30-08-2019 15:00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 12-07-2019 12:00 12-07-2019 12:00

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie (wygenerowane przez elektroniczny system naboru) – www.elk.edu.com.pl
 2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
 3. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie:
 • oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
 • 2 zdjęcia (podpisanych na odwrocie)
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie
 • karta profilaktycznego badania lekarskiego (bilans) ze szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku (prezentacja wykonana w programie Prezi przez klasę III R – technik organizacji reklamy – rok szkolny 2016/2017)

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole:  SPACER PO ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W EŁKU

następna