Wydział Zaoczny

Egzaminy pisemne semestralne w Szkole Policealnej nr 5 w Ełku w roku szkolnym 2018/2019 .pdf

(Uwaga! Egzaminy ustne, praktyczne obowiązują ze wszystkich przedmiotów semestralnych).

Harmonogram egzaminów semestralnych Szkoła Policealna nr 5 w Zespole Szkół nr 5 w Ełku – sesja wiosenna 2018/2019 .pdf


Terminarz zjazdów w Szkole Policealnej nr 5  w Ełku w roku szkolnym 2018/2019 – Semestr wiosenny

Zawód: technik administracji – kl. I A; kl. II A

L.p.
Klasy I A, II A Data zamieszczenia planu
1.
19-20 stycznia 2019 r. 15.01.2019 r.
2.
2-3 lutego 2019 r. 15.01.2019 r.
3.
9-10 lutego 2019 r. 04.02.2019 r.
4.
23-24 lutego 2019 r. 14.02.2019 r.
5.
9-10 marca 2019 r. 04.03.2019 r.
6.
23-24 marca 2019 r. 19.03.2019 r.
7.
6-7 kwietnia 2019 r. 01.04.2019 r.
8.
13-14 kwietnia 2019 r. 10.04.2019 r.
9.
11-12 maja 2019 r. 29.04.2019 r.
10.
25-26 maja 2019 r. 17.05.2019 r.

Informujemy, że w soboty sekretariat szkoły jest nieczynny. Wszelkie sprawy należy załatwiać w dni powszednie w godz. od 7.00 – 15.00 lub u wychowawców na zjeździe.

Za utrudnienia  przepraszamy.

Ze względów organizacyjnych terminarz może ulec zmianie.


UWAGA SŁUCHACZE !!!

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – przypominamy, że do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał  na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu  przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Słuchacz, który nie spełnił tego warunku, nie zostaje dopuszczony do egzaminów semestralnych i zostaje skreślony z listy słuchaczy.


Informatory zawodowe – Kliknij tutaj!
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – Kliknij tutaj!

następna