Wydział Zaoczny

Harmonogram egzaminów semestralnych w Szkole Policealnej nr 5 w Zespole Szkół nr 5 w sesji wiosennej 2017/2018  .pdf


Ogłoszenie!

Termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną czerwiec-lipiec 2018 r. upływa 18 lutego 2018 r.

Osoby zgłoszone na sesję styczeń-luty 2018 r. będą mogły być zgłoszone na sesję czerwiec-lipiec 2018 r. – osoby te składają deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach egzaminu zawodowego z sesji styczeń-luty 2018r.

Ogłoszenie wyników z sesji styczeń-luty 2018 r. – 23 marca 2018 r. – osoby ww. mogą złożyć deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2018 r. do 30 marca 2018 r.


Terminarz zjazdów w Szkole Policealnej nr 5  w Ełku w roku szkolnym 2017/2018 – Semestr wiosenny

Zawód: technik administracji – kl. I A
Zawód: technik rachunkowości – kl. II R

Informujemy, że w soboty sekretariat szkoły jest nieczynny. Wszelkie sprawy należy załatwiać w dni powszednie w godz. od 7.00 – 15.00 lub u wychowawców na zjeździe.

Za utrudnienia  przepraszamy.

Ze względów organizacyjnych terminarz może ulec zmianie.


Egzaminy pisemne semestralne w Szkole Policealnej nr 5 w Ełku w roku szkolnym 2014/2015 .pdf

(Uwaga! Egzaminy ustne, praktyczne obowiązują ze wszystkich przedmiotów semestralnych).


UWAGA SŁUCHACZE !!!

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – przypominamy, że do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał  na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu  przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Słuchacz, który nie spełnił tego warunku, nie zostaje dopuszczony do egzaminów semestralnych i zostaje skreślony z listy słuchaczy.


Przydatne linki:

następna