Wydział Zaoczny

Terminarz zjazdów w Szkole Policealnej nr 5  w Ełku w roku szkolnym 2019/2020 – Semestr wiosenny

Zawód: technik administracji – kl. II A

L.p.
Klasy II A Data zamieszczenia planu
1.
15-16 lutego 2020 r. 11.02.2020 r.
2.
22-23 lutego 2020 r. 18.02.2020 r.
3.
7-8 marca 2020 r. 06.03.2020 r.
4.
21-22 marca 2020 r. zajęcia odwołane (zostały przełożone na termin 28-29.03)
4.
28-29 marca 2020 r. 25.03.2020 r. (nauczanie zdalne)
5.
4-5 kwietnia 2020 r. 30.03.2020 r. (nauczanie zdalne)
6.
18-19 kwietnia 2020 r.
7.
9-10 maja 2020 r.
8.
23-24 maja 2020 r.
9.
6-7 czerwca 2020 r.
10.
13-14 czerwca 2020 r.

Informujemy, że w soboty sekretariat szkoły jest nieczynny. Wszelkie sprawy należy załatwiać w dni powszednie w godz. od 7.00 – 15.00 lub u wychowawców na zjeździe.

Za utrudnienia  przepraszamy.

Ze względów organizacyjnych terminarz może ulec zmianie.


Egzaminy pisemne semestralne w Szkole Policealnej nr 5 w Ełku od roku szkolnego 2018/2019 .pdf

(Uwaga! Egzaminy ustne, praktyczne obowiązują ze wszystkich przedmiotów semestralnych).


UWAGA SŁUCHACZE !!!

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – przypominamy, że do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał  na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu  przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Słuchacz, który nie spełnił tego warunku, nie zostaje dopuszczony do egzaminów semestralnych i zostaje skreślony z listy słuchaczy.


Informatory zawodowe – Kliknij tutaj!
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – Kliknij tutaj!

następna