Projekt „To lubię…”

Działania w ramach projektu

Galeria fotografii

W naszej szkole od marca 2007 r. realizowany był projekt  „To lubię…”. Projekt „To lubię zakwalifikowany został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do finansowania w ramach konkursu „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”. Źródłem finansowania projektu będą środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1 a. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL) i Uzupełnienia Programu w 74.99% oraz z budżetu państwa (MEN) – 25,01% w całkowitej wysokości dotacji 6 mln zł.

Projekt realizowany był w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych całego powiatu ełckiego w okresie od 1 lutego 2007r. do 31 marca 2008r.

Od marca 2007 r. w ramach programu „To lubię…” w naszej szkole realizowane były następujące działania:

 • Koło języka angielskiego;
 • Matematyka nie jest trudna;
 • Grupa wsparcia dla uczniów technikum ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Ekonomia drogą do sukcesu;
 • Europa bez granic;
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego;
 • Dyslekcja i dysgrafia – zajęcia wyrównawcze;
 • Młody inwestor i przedsiębiorca;
 • ABC swojego biznesu;
 • Sam jadę – kurs nauki jazdy;
 • Zdrowa żywność – zdrowe odżywianie;
 • Koło zaawansowanych użytkowników komputerów;
 • Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK);
 • Patriota i podróżnik;
 • Klub Młodego Obywatela;
 • Koło historii regionalnej;
 • Artyści to my;
 • Piłkarska kadra czeka;
 • Koło miłośników krajów skandynawskich.

*** *** *** *** ***

Projekt w liczbach:

Nasza szkoła otrzymała na okres od marca 2007r. do marca 2008r. kwotę 380800,00 zł, z czego przeznaczono m.in. na:

 • pomoce dydaktyczne: 23070,00 zł
 • książki: 10650,00 zł
 • materiały do zajęć i programy: 18395,00 zł
 • wycieczki: 94560,00 zł
 • sprzęt do wyposażenia szkoły: 10290,00 zł
 • kurs prawa jazdy dla uczniów: 50000,00 zł
 • praktyki zagraniczne uczniów: 29580,00 zł

W ramach projektu „To lubię…” w naszej szkole:

 • działają 22 koła zainteresowań,
 • 50 uczniów bierze udział w kursie nauki jazdy samochodem,
 • 50 uczniów odbywa kurs obsługi kasy fiskalnej,
 • 3 osoby uczestniczą w praktyce zagranicznej w Haagen,
 • organizowanych jest 11 wycieczek krajowych i zagranicznych.

Działaniami projektu objęci są wszyscy uczniowie szkoły.

*** *** *** *** ***

Więcej informacji o niektórych działaniach przedstawiamy poniżej:

„Grupa wsparcia dla uczniów technikum ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi”

Grupa wsparcia powstała z myślą o uczniach, którzy w ramach wolnego czasu pragną wzmocnić motywację, samoocenę, nauczyć się zachowań asertywnych wobec zagrożeń, tolerancji i poszanowania poglądów innych oraz poprawić szeroko rozumiane umiejętności szkolne (komunikację interpersonalną) i edukacyjne (techniki uczenia się). W ramach zajęć stosowane są ćwiczenia Dennisonowskie, wybrane techniki NLP, czy afirmacji. Zajęcia prowadzą: mgr Anna Strzała i mgr Lena Geborys.

„Ekonomia drogą do sukcesu”

Głównym celem działania jest zdobycie przez wybitnie zdolnych uczniów naszej szkoły indeksów na studia na renomowanych uczelniach kształcących w standardach Unii Europejskiej. Jednym z elementów zrealizowanych dotychczas był udział w Konkursie o Ekonomii i Gospodarce im. Kazimierza Sokołowskiego organizowanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczeń Karol Dołęga został laureatem i zajął 9 miejsce na 278 startujących w tym Konkursie (w tym 31 z naszej szkoły). O tym wydarzeniu donosiła prasa, a prowadząca zajęcia otrzymała list gratulacyjny od Dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych w Toruniu. W trakcie wyjazdu uczestnicy zwiedzili Gietrzwałd, Pola Grunwaldu, Golub-Dobrzyń, a w Toruniu katedrę św. Janów, Ratusz, Pomnik Kopernika, Dom Kopernika, Pomnik Flisaka i mnóstwo Kościołów. Od września 2007 r. młodzież przygotowywała się do XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Pierwszy etap w którym wzięło udział 33 uczniów odbył się 6 listopada. Jury okręgowe zakwalifikowało 26 uczniów do II etapu, który odbył się 5 stycznia 2008 r. w Olsztynie. Laureatem etapu okręgowego została Monika Zabłocka. Zajęcia prowadzi mgr Amelia Malinowska.

to1

Fot. Uczestnicy działania podczas pobytu w Toruniu zwiedzili Dom Mikołaja Kopernika

„Młody inwestor i przedsiębiorca”

Rynek pracy w Polsce stawia absolwentom szkół ponadgimnazjalnych coraz wyższe wymagania co do ich umiejętności, warto więc ugruntowywać zdobytą wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczne i ćwiczenia oraz wzbogacać ją o zagadnienia wykraczające poza program nauczania. Im więcej kompetencji zawodowych nabędzie uczeń, tym większe szanse na dostosowanie do oczekiwań pracodawców i znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie. Większość osób objętych działaniem pochodzi ze środowisk defaworyzowanych – popegeerowskich i wiejskich, dlatego bardzo ważne jest wyrównywanie ich szans edukacyjnych. Celem planowanego działania jest pobudzenie aspiracji edukacyjnych uczniów poprzez poznanie wybranych form działalności, w których można zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności. Uwzględnione tu zostanie poznanie funkcjonowania firm z rynku zorganizowanego (giełdy i targi), a także działalności gospodarczej na mniejszą skalę. Uczniowie zapoznają się z elementami własnego biznesu poprzez zakładanie wirtualnej firmy i symulację jej działalności.

W ramach działania 28 uczniów technikum ekonomicznego i handlowego ukończyło szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych, co na pewno wzmocni ich szanse na rynku pracy po skończeniu szkoły. Ponadto uczestnicy zajęć wzięli udział w ogólnopolskim konkursie Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości organizowanym przez Studenckie Forum Business Center Club. Zajęcia prowadzi: mgr Teresa Świerzbińska.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Fot. Uczniowie podczas szkolenia z obsługi kas fiskalnych

„Artyści to my”

To wieloaspektowe przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest przede wszystkim rozwijanie zainteresowań uczniów, jak również wzmacnianie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnej wokół wspólnych działań na rzecz wychowywania młodzieży i edukacji kulturalnej. W ramach działania realizowane są następujące zajęcia warsztatowe: taneczno–ruchowe, teatralno–muzyczne, filmowe oraz dziennikarskie.

W efekcie realizacji zajęć grupy teatralno-muzycznej młodzież przygotowała i wystawiła następujące przedstawienia: „Podróż w czasie” na Dzień Edukacji Narodowej, „Jesteśmy różni jak dwie krople wody” na czuwaniu młodzieży z Ełku i okolic w katedrze św. Wojciecha, „Legendy mazurskie” przedstawione w Ełckiej Bibliotece Miejskiej i „Duma i uprzedzenie” Jane Austin, które zaprezentowała na I Młodzieżowym Festiwalu Umiejętności.

W ramach zajęć filmowych w szkole zainicjował swoje działanie Szkolny Amatorski Klub Filmowy, w ramach którego uczniowie zdobywają podstawową wiedzę o filmie, mediach oraz nabywają praktyczne umiejętności samodzielnego montażu filmów. Zajęcia dziennikarskie skupiają młodzież, która poznaje tajniki sztuki dziennikarskiej, jak również zdobywa praktyczne umiejętności redakcyjne przez pisanie do szkolnej gazetki i nie tylko.

Podczas zajęć taneczno – ruchowych uczniowie rozwijają swoje umiejętności taneczne, ruchowe i gimnastyczne. Na zajęciach teatralno – muzycznych mają możliwość rozwijania zainteresowań teatrem, muzyką i tańcem. Uczniowie przygotowują się do występów artystycznych adresowanych do społeczności szkolnej i lokalnej. Działania takie sprzyjają promocji szkoły oraz przyczyniają się do krzewienia kultury regionalnej w środowisku lokalnym.

W ramach działania „Artyści to my” uczniowie uczestniczyli w wycieczkach i wyjazdach edukacyjnych tematycznie związanych z zajęciami np. grupa dziennikarsko-filmowa zwiedziła m.in. TVP S.A. w Warszawie, natomiast grupa teatralna obejrzała musical „Romeo i Julia” w Teatrze „Buffo” oraz uczestniczyła w zakulisowym spotkaniu z aktorami. Zajęcia teatralno-muzyczne prowadzi mgr Urszula Michalak, zajęcia taneczno-ruchowe mgr Iwona Bielecka, a zajęcia filmowe i dziennikarskie prowadzi mgr Maciej Karanowski. Więcej informacji na stronie internetowej działania: www.artysci.xt.pl.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Fot. Uczniowie ekonomiaka promują projekt „To lubię” w warszawskich Łazienkach

„Koło miłośników krajów skandynawskich”

To forma zajęć pozalekcyjnych, które zgodnie z programem rozwoju szkoły stwarzają warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia, rozwijają zdolności, zainteresowania, predyspozycje oraz talenty uczniów. Klub przygotowuje także uczniów do wartościowego uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym, a także jest wspaniałą formą zorganizowania czasu wolnego. Na spotkaniach klubu uczniowie mają szansę na poznanie nowych wiadomości, których nie obejmuje program nauczania w szkole ponadgimnazjalnej. Poruszane są zagadnienia dotyczące historii, literatury (słynne sagi islandzkie), ukształtowanie terenu, gospodarka oraz wiele innych tematów dotyczących Islandii. Ciekawostką dla uczniów będzie nauka podstaw języka islandzkiego. Koło nawiązało współpracę ze Studenckim Klubem Islandzkim przy Uniwersytecie Warszawskim i zorganizowało wycieczkę do Warszawy podczas której uczestnicy m.in.: przeszli tzw. „szlakiem islandzkim” z udziałem wiceprezesa Studenckiego Klubu Islandzkiego Łukasza Bukowieckiego, zwiedzali sejm i Muzeum Powstania Warszawskiego. Zajęcia prowadzą: mgr Marta Milewska i mgr Ewa Kamińska.

to4

Fot. Uczestnicy zajęć podczas wyjazdu do Warszawy zobaczyli pomniki wykonane przez artystę pochodzenia islandzkiego Torvaldsena, obelisk wskazujący ilość kilometrów do stolicy Islandii Rejkjawiku, fontannę do złudzenia przypominającą gejzer oraz dawną siedzibę Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej.

„Zdrowa żywność – zdrowe odżywianie”

Zajęcia skierowane są do młodzieży chcącej poznawać tajniki sztuki kulinarnej krajów Unii Europejskiej i zasady prawidłowego żywienia. Koło pogłębia i kształtuje wśród uczestników umiejętności, które beneficjenci mogą wykorzystać w poszukiwaniu pracy w Polsce i innych krajach. Uczestnicy zajęć „Zdrowa żywność – zdrowe odżywianie” we współpracy z kołem „Sztuka kulinarna” zorganizowali stoisko oraz poczęstunek podczas Dnia Otwartego szkoły, promując szkołę wśród uczniów gimnazjów z terenu powiatu ełckiego. Kolejnym pogłębieniem zainteresowań tajemnicami kulinarnymi wśród uczniów było przygotowanie poczęstunku na Dzień Edukacji Narodowej, wizytację w szkole ks. biskupa Jerzego Mazura oraz spotkania wigilijnego pracowników szkoły. Dzięki współpracy z kołem „Ekonomia bez tajemnic” został zorganizowany konkurs kulinarny, podczas którego młodzież zaprezentowała swoje umiejętności. Zajęcia prowadzą: mgr Elżbieta Jóźwik i mgr Małgorzata Włodarczyk.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Fot. Konkurs sztuki kulinarnej zorganizowany przez uczestników działania

„Patriota i podróżnik”

To dwuaspektowa forma zajęć wynikła z potrzeby poszerzenia zainteresowań uczniów tematyką historyczno-geograficzną. Głównym celem zajęć jest budowanie tożsamości narodowej i europejskiej, a także wzbudzenie poczucia wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego oraz odpowiedzialności za jego trwanie. Uczestnicy zajęć chcą wykształcić w sobie szacunek dla historii własnego narodu, języka i tradycji. Przez ten krótki czas młodzież uczęszczająca na zajęcia zorganizowała m.in.: w ramach pierwszego działu „Shoah – pamięć ku przyszłości” – wystawę o Holocauście „Ludzie ludziom zgotowali ten los” połączoną z inscenizacją, wzięła udział w wycieczkach trasą stolic Polski i Oświęcimia oraz trasą Malbork-Frombork. W ramach drugiego działu „Historia i pamięć PRL-u” zostanie zorganizowana wystawa starych fotografii z PRL-u, jak również obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i muzeum PRL-u. Zajęcia historyczne prowadzi: mgr Iwona Możejko, a zajęcia geograficzne:   mgr Małgorzata Dąbrowska.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Fot. Młodzież podczas pobytu w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu

„Klub Młodego Obywatela”

Powstał z myślą o promowaniu działalności społecznej i publicznej, poprzez kształtowanie i promowanie postaw aktywnego obywatela i odpowiedzialności za dobro wspólne. Członkowie KMO upowszechniają edukację antykorupcyjną oraz w atrakcyjny i skuteczny sposób promują ją w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Dotychczas Klub zorganizował m.in. Dzień Młodego Obywatela i przeprowadził badania ankietowe wśród rówieśników odnośnie korupcji, zorganizował spotkanie, podczas którego dzieci mogły wypowiedzieć się o korupcji. Członkowie KMO uczestniczyli w obchodach Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Olsztynie, a także w debacie z Prezydentem Miasta Ełku. Zajęcia prowadzą: mgr Beata Julita Koronkiewicz i mgr Teresa Świerzbińska.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Fot. Zmagania przedstawicieli poszczególnych kierunków kształcenia podczas Dnia Młodego Obywatela zorganizowanego w Zespole Szkół Nr 5

„Szkolny Ośrodek Kariery” (SZOK)

Głównym celem działania Szkolnego Ośrodka Kariery jest przede wszystkim zdobycie przez uczniów wiedzy o sobie, zdobycie umiejętności odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym i planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz dalszej ścieżki edukacyjnej. Kształtowane są zachowania i  postawy uczniów poprzez kształcenie umiejętności i zdobytą wiedzę. Zajęcia prowadzi: mgr Ewa Leończuk.

„Europa bez granic”

Działanie powstało z myślą o uczniach wykazujących problemy w nauce języka niemieckiego. Podczas zajęć uczestnicy rozwijają zainteresowania kulturą krajów niemieckojęzycznych i jej wkładem w rozwój kultury europejskiej. Ukazywanie kultury krajów niemieckojęzycznych prowadzi do lepszego zrozumienia dziedzictwa kultury europejskiej, pomaga przezwyciężać stereotypy, ksenofobie i  nacjonalizmy. Zajęcia prowadzą: mgr Elżbieta Kuligowska, mgr Dorota Kawałko i mgr Jarosław Chmielewski.

to8

Fot. Uczestnicy zajęć mieli możliwość zastosowania i sprawdzenie nabytych umiejętności językowych w praktyce, podczas październikowego pobytu w Berlinie.

„ABC swojego biznesu”

Głównym celem zajęć jest zaszczepienie uczniom chęci podejmowania własnych inicjatyw. Uczestnicy zajęć ponadto uczą się zasad prowadzenia dokumentacji i ewidencji własnej działalności, a także wzmacniają wiary we własne możliwości i podniesienie osobistych aspiracji. Zajęcia prowadzi mgr Bożena Martyka.

 

 

 

następna
Skip to content