Dla rodziców

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:

 • 11.01; 30.04; 02.05; 04.05; 07.05; 08.05; 01.06; 19.06.2018 r.

Terminarz wywiadówek, rozpoczęcie o godz. 16.00:

 • 07.09. 2017 r. – klasy pierwsze
 • 14.09. 2017 r. – klasy drugie, trzecie, czwarte  
 • 07.12. 2017 r. – klasy pierwsze drugie, trzecie, czwarte  
 • 11.04. 2018 r. – klasy programowo najwyższe- propozycja ocen rocznych
 • 05.06. 2018 r. – klasy pierwsze, drugie, trzecie – propozycja ocen rocznych
O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych informuje się rodziców na zebraniu, które odbywa się co najmniej na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. W szczególnych przypadkach wychowawca może ustalić odrębny  tryb powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów).
Obecność rodziców na zebraniach jest odnotowana w dzienniku.
Termin egzaminu poprawkowego – ostatni tydzień ferii letnich.

Rada rodziców przy Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

 1. Pierczyk Artur- przewodniczący
 2. Zamojska Katarzyna – zastępca przewodniczącego
 3. Olszewska Alicja – sekretarz
 4. Kamińska Agnieszka – skarbnik
 5. Dobkowski Marek – członek

Statut Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

ROZDZIAŁ III:ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§17

1.Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów Szkoły i może występować do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców.

4. Rada Rodziców opiniuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady określa regulamin jej działalności.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

7. Rada Rodziców opiniuje:

a) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

b) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

8. Zasady pracy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.

następna