Dla rodziców

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 (dni wolne mogą ulec zmianie):

 • 12.11.2021 r.;
 • 10.01.2022 r. – egzaminy zawodowe
 • 02.05.2022 r.
 • 04.05; 05.05; 06.05.2022 r. – egzamin maturalny
 • 01.06; 02.06; 03;06.2022 r. – egzaminy zawodowe
 • 17.06.2022 r.

Terminarz wywiadówek, rozpoczęcie spotkań o godz. 16:30.

W roku szkolny 2021/2022 możliwość spotkań z rodzicami za pomocą technik komunikacji na odległość – na szkolnej platformie Google Classroom. 

 • 07.09.2021 r.  spotkanie organizacyjne – klasy pierwsze
 • 15.09.2021 r.  spotkanie organizacyjne – klasy drugie, trzecie i czwarte
 • 15.12.2021 r. – podsumowanie pierwszego semestru klas czwartych
 • 09.02.2022 r. – podsumowanie pierwszego semestru klasy pierwsze, drugie i trzecie
 • 07.04.2022 r. – klasy czwarte – propozycja ocen rocznych
 • 06.06.2022 r.  klasy pierwsze, drugie, trzecie – propozycja ocen rocznych
O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych informuje się rodziców na zebraniu, które odbywa się co najmniej na 2 tygodnie przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W szczególnych przypadkach wychowawca może ustalić odrębny tryb powiadamiania rodziców/prawnych opiekunów. Dopuszcza się kontakt telefoniczny lub za pomocą dziennika elektronicznego.
Obecność rodziców na zebraniach jest odnotowana w stosownych dokumentach.
Termin egzaminu poprawkowego – ostatni tydzień ferii letnich.

Rada rodziców przy Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

 1. Agnieszka Szydłowska – przewodniczący
 2. Beata Marchel – zastępca przewodniczącego
 3. Katarzyna Drzazgowska – sekretarz
 4. Agnieszka Kamińska – skarbnik
 5. Anna Skowrońska – członek

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na konto nr   97 1240 5745 1111 0010 7300 7482

Kwota za cały rok szkolny 40 zł.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 5 w Ełku

ul. Sikorskiego 5; 19-300 Ełk

w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa


Statut Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

ROZDZIAŁ III:ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§17

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów Szkoły i może występować do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców.

4. Rada Rodziców opiniuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady określa regulamin jej działalności.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

7. Rada Rodziców opiniuje:

a) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

b) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

8. Zasady pracy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.

następna
Skip to content