Dla rodziców

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

  • 02.01.2020 r.; 03.01.2020 r.; 10.01.2020 r.; 04.05.2020 r.; 05.05.2020 r.; 06.05.2020 r.;12.06.2020 r.; 22.06.2020 r.; 23.06.2020 r.

Terminarz wywiadówek, rozpoczęcie o godz. 16:30:

  • 13.09. 2019 r. – klasy pierwsze
  • 28.11. 2019 r. – klasy pierwsze drugie, trzecie, czwarte  
  • 06.04. 2020 r. – klasy programowo najwyższe – propozycja ocen rocznych
  • 05.06. 2020 r. – klasy pierwsze, drugie, trzecie – propozycja ocen rocznych
O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych informuje się rodziców na zebraniu, które odbywa się co najmniej na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. W szczególnych przypadkach wychowawca może ustalić odrębny  tryb powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów).
Obecność rodziców na zebraniach jest odnotowana w dzienniku.
Termin egzaminu poprawkowego – ostatni tydzień ferii letnich.

Rada rodziców przy Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

  1. Pierczyk Artur- przewodniczący
  2. Zamojska Katarzyna – zastępca przewodniczącego
  3. Olszewska Alicja – sekretarz
  4. Kamińska Agnieszka – skarbnik
  5. Dobkowski Marek – członek

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na konto nr   97 1240 5745 1111 0010 7300 7482

Kwota za cały rok szkolny 40 zł.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 5 w Ełku

ul. Sikorskiego 5; 19-300 Ełk

w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa


Statut Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

ROZDZIAŁ III:ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§17

1.Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów Szkoły i może występować do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców.

4. Rada Rodziców opiniuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady określa regulamin jej działalności.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

7. Rada Rodziców opiniuje:

a) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

b) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

8. Zasady pracy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.

następna