Ogłoszenia

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 / RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 które zostały ogłoszone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 – 2020  .pdf


Ogłoszenie – wykonanie audytu projektu pn. „Szkoła na miarę XXI wieku – nowoczesne pracownie zawodowe w Powiecie Ełckim”

Zespół Szkół nr 5 w Ełku zleci wykonanie audytu projektu pn. „Szkoła na miarę XXI wieku – nowoczesne pracownie zawodowe w Powiecie Ełckim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.3 – „Kształcenie kadr dla informatyki” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Wartość projektu wynosi 970 376,50 zł. Termin wykonania audytu do 20.09.2010r. Szczegóły wykonania audytu należy uzgodnić z Dyrekcją ZS nr 5 w Ełku, ul. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk, tel./fax. 87-610-23-31. Audyt należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Oferty zawierające pełne dane Wykonawcy, poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia audytu, wykaz wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania, cenę, termin wykonania, proszę przesłać na adres: Zespół Szkół nr 5 w Ełku, ul. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk do dnia 16 sierpnia 2011 roku z dopiskiem „Oferta na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Szkoła na miarę XXI wieku – nowoczesne pracownie zawodowe w Powiecie Ełckim”.

Dopuszcza się elektroniczną formę oferty.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Ełku

Kazimierz Czepułkowski


następna
Skip to content