Egzamin zawodowy

Ogłoszenie!

Termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną styczeń-luty 2019 r. upływa 9 września 2018 r.

Osoby zgłoszone na sesję czerwiec-lipiec 2018 r. będą mogły zgłosić się na egzamin poprawkowy w sesji styczeń-luty 2019 r. składając deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach egzaminu zawodowego z sesji czerwiec-lipiec 2018r. Ogłoszenie wyników 31 sierpnia 2018 r.

Ostateczny termin zgłaszania na egzamin poprawkowy w sesji styczeń-luty 2019 r. upływa w dniu 7 września 2018 r.


Nowy egzamin zawodowy


Informatory zawodowe – Kliknij tutaj!
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – Kliknij tutaj!

 

 


Stary egzamin zawodowy


Uwaga!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów  zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i  szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.

(Zgodnie z  art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych  ustaw [ Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206] ).

Dla osób, które ukończyły szkołę w styczniu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony będzie  po raz ostatni w okresie  od lutego  do marca  2017 roku, a dla osób, które ukończyły szkołę w kwietniu lub w czerwcu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od czerwca do lipca 2017 roku.

(Zgodnie z §113 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych [ Dz. U. Nr 83, poz.562, z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2012 r. ] )

następna