Egzamin zawodowy

Sesja styczeń-luty 2020 r.


Uwaga zdający! Przypominamy, że na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed wyznaczonym czasem, z dokumentem potwierdzającym tożsamość i wymienionymi w wykazie materiałami i przyborami pomocniczymi wskazanymi dla danej kwalifikacji.

 


Uwaga uczniowie i absolwenci!

Od dnia 30 sierpnia 2019 r. w sekretariacie szkoły można odbierać dyplomy i świadectwa uzyskania kwalifikacji w zawodzie uzyskane w sesji czerwiec-lipiec 2019 r. Termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną  styczeń-luty 2020 r. upływa 9 września 2019 r. Deklarację zainteresowani uczniowie otrzymają od wychowawców lub mogą pobrać ze strony szkoły.

Jednocześnie informujemy, iż osoby zgłoszone na sesję czerwiec-lipiec 2019 r. będą mogły zgłosić się na egzamin poprawkowy w sesji styczeń-luty 2020 r. składając deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach egzaminu zawodowego z sesji czerwiec-lipiec 2019r.,
tj. od 30 sierpnia 2019 r.

Ostateczny termin zgłaszania na egzamin poprawkowy dla tych osób w sesji styczeń-luty 2020 r. upływa w dniu 9 września 2019 r.


Informatory zawodowe w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. – Kliknij tutaj!
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – Kliknij tutaj!

następna