Matura

UWAGA !!!

Informujemy, że absolwenci zlikwidowanych szkół – V Liceum Profilowanego i Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku składają deklarację maturalną oraz oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa ukończenia szkoły dyrektorowi właściwej OKE, nie później niż do 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego.  Zdający zostanie skierowany na egzamin do wskazanej przez dyrektora OKE szkoły. W kolejnych sesjach egzaminacyjnych absolwent skierowany do danej szkoły zgłasza się bezpośrednio do jej dyrektora w celu ponownego złożenia deklaracji.

następna
Skip to content