UWAGA!!! Plan lekcji swojej klasy znajdziesz w odsyłaczu Plan lekcji lub na dzienniku elektronicznym.

W skład Zespołu Szkół
wchodzi:

Technikum nr 5 Szkoła policealna nr 5

Wydział Zaoczny

Matura

Egzamin zawodowy

 • Biuletyn Informacji Publicznej

  przejdź

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Biblioteka

27 maja, 2020

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 biblioteka pracuje w następujących godzinach:

 • wtorek 9:00 do 11:00
 • środa 9:00 do 12:00
 • czwartek 10:00 do 12:00

Link do zasad pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku w okresie czasowego ograniczenia pracy szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

http://www.bibliotekazs5elk.pl/web_documents/zasady_biblioteka_covid.pdf

Ponadto wszelkie potrzeby można zgłaszać bibliotekarzom indywidualnie za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej na adres: biblioteka@zs5.elk.pl

MATURA 2020

24 maja, 2020

Uwaga Absolwenci tegorocznych klas czwartych!

W zakładce MATURA znajdują się aktualne informacje dotyczące egzaminu maturalnego. Proszę zapoznać się szczególnie z harmonogramem części pisemnej i wytycznymi GIS, MEN i CKE.

Zasady przeprowadzania konsultacji i zasady bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 5 w Ełku

22 maja, 2020

Zasady przeprowadzania konsultacji w Zespole Szkół nr 5 w Ełku

 1. Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem przedmiotu. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia.
 2. Od 25.05.2020 r. będą organizowane konsultacje dla maturzystów po uprzednim uzgodnieniu terminu i wyrażeniu zgody przez nauczyciela przedmiotu.
 3. Szkoła przy organizowaniu konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 4. Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać uczniowie zdrowi, którzy nie podlegają kwarantannie i ich rodziny także nie podlegają kwarantannie lub izolacji.
 5. Uczniowie niepełnoletni muszą mieć zgodę rodziców na konsultację, którą przekazują nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć.
 6. Datę i czas konsultacji wyznacza nauczyciel w porozumieniu z uczniem lub opiekunem ucznia.
 7. Daty konsultacji wyznaczane są w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły i harmonogramu pracy zdalnej nauczycieli.
 8. Zaplanowaną konsultację nauczyciel zgłasza przez dziennik elektroniczny do dyrektora szkoły. Szkoła na tej podstawie tworzy harmonogram konsultacji.
 9. Konsultacje przeprowadzane są w budynku szkoły nie więcej niż 9 uczniów przypadających na jedną salę w godzinach od 8.00 do 15.00.
 10. Konsultacje nie będą organizowane w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.
 11. Grupa uczniów do danej konsultacji tworzona jest w zależności od potrzeb uczniów i nie musi być grupą oddziałową.
 12. Nauczyciel po odbytej konsultacji ma obowiązek przedstawienia dyrektorowi szkoły listy obecności uczniów, (forma papierowa lub elektroniczna). Lista powinna zawierać imię, nazwisko, klasę oraz informację o przedmiocie, z którego była udzielana konsultacja, temacie konsultacji i czasie jej trwania.

Zasady bezpieczeństwa 

 1. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 2. W drodze do i ze szkoły należy korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny.
 3. W szkole należy przestrzegać następujących zasad: w pomieszczeniach 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
 4. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, w innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 5. Po wejściu do szkoły należy udać się bezpośrednio do wyznaczonej klasy na konsultację.
 6. W miarę możliwości nie dotykać: klamek, poręczy czy uchwytów.
 7. W trakcie konsultacji obowiązkowo należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę. Drzwi w trakcie konsultacji powinny być otwarte.
 8. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów.
 9. Przybywając w szkole należy często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 11. Zobowiązuje się uczniów do zabierania z sobą tylko rzeczy i przedmiotów niezbędnych w celu zminimalizowania korzystania z szatni.
 12. W szatni konieczne jest zachowanie dystansu 2m. Nie wolno pozostawiać w szatni rzeczy wartościowych i telefonów.
 13. Uczniowie i nauczyciele podczas konsultacji mogą zdjąć maseczki ochronne, pamiętając jednak o tym, że w kontaktach z pracownikami szkoły, uczniami i innymi nauczycielami muszą mieć je założone.
 14. Przed i po zajęciach wszystkie pomieszczenia: ławki krzesła, barierki, włączniki, klamki itp. są dezynfekowane.

Plik do pobrania ->> Zasady przeprowadzania konsultacji i zasady bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 5 w Ełku .pdf

Bilanse zdrowia uczniów

9 maja, 2020

Uczniowie, którzy dotychczas nie zrobili bilansu:

 • proszę sprawdzić czy lekarz rodzinny już przyjmuje
 • jeśli tak, proszę zgłosić się na badanie i pilnie dostarczyć bilans z wpisem badania lekarskiego do sekretariatu.

Pielęgniarka szkolna

Grant „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

30 kwietnia, 2020

Powiat ełcki w ramach grantu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pozyskał laptopy wraz z oprogramowaniem i mobilnym internetem, które zostały przekazane do szkół ponadpodstawowych. Zespół Szkół nr 5 w Ełku otrzymał 4 laptopy i 3 urządzenia umożliwiające dostęp do internetu, które zostały użyczone najbardziej potrzebującym uczniom w celu wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.

Po zakończeniu kształcenia zdalnego sprzęt zostanie zwrócony do szkoły i będzie wykorzystywany w codziennej pracy dydaktycznej. 

Harmonogram wydawania świadectw ukończenia szkoły Technikum nr 5 w Ełku

29 kwietnia, 2020

Harmonogram wydawania świadectw ukończenia szkoły Technikum nr 5 w Ełku:

 • Klasa 4 L – 04.05.2020 r. (poniedziałek) godz. 10:00 – 13:00
 • Klasa 4 E – 05.05.2020 r. (wtorek) godz. 10:00 – 13:00
 • Klasa 4 i2 – 06.05.2020 r. (środa) godz. 10:00 – 13:00
 • Klasa 4 i1 – 07.05.2020 r. (czwartek) godz. 10:00 – 13:00
 • Klasa 4 R – 08.05.2020 r. (piątek) godz. 9:00 – 11:00
 • Klasa 4 H – 08.05.2020 r. (piątek) godz. 11:00 – 13:00

Przypominamy o przestrzeganiu zasad ograniczających rozprzestrzenianie się pandemii i  zastosowanie środków ochrony indywidualnej (maseczki i rękawiczki).

Prosimy:

 • zachować odstępy przed wejściem do szkoły, do szkoły wchodzimy po jednej osobie (główne wejście),
 • absolwent powinien posiadać swój własny długopis,
 • osoby, które nie odbiorą  dokumentów mogą   zgłaszać się do sekretariatu w innym w terminie po  wcześniejszym kontakcie  telefonicznym.
1 2 3 4 80