Technik administracji

 

admini


Technik administracji – rozpoznaje problemy klientów administracji publicznej oraz rozwiązuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Predyspozycje zawodowe: czytanie, liczenie, organizacja, praca w biurze.

Do zadań technika administracji należy sporządzanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego. Identyfikowanie zakresu spraw regulowanych prawem administracyjnym. Prowadzenie postępowania administracyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń biurowych oraz systemów informatycznych. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Prowadzenie postępowania administracyjnego. Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych. Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo – księgowej i dokumentacją księgową. Organizuje i gromadzi informację, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty. Prowadzi korespondencję, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej.

Środki i narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.

Technik administracji przestrzega tajemnicy zawodowej; potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; potrafi negocjować warunki porozumień; przestrzega zasad kultury i etyki; Powinien łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi; być jednocześnie stanowczym i uprzejmym.

Praca w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej, m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

Formy kształcenia w zawodzie – 2 lata w szkole policealnej.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – TAK.

W trakcie nauki zdobywa się 1 kwalifikację składającą się na ten zawód: Obsługa klienta w jednostkach administracji. Kształcenie w ramach tej kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikację. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Przykładowy film na temat zawodu: technik administracji

następna
Skip to content