Dla rodziców

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024 (dni wolne mogą ulec zmianie):

 • 02.11.2023 r.;
 • 03.11.2023 r.
 • 15.01.2024 r. – egzamin zawodowy
 • 02.05.2024 r.
 • 06.05.2024 r.
 • 07.05; 08.05; 09.05.; 13.05.2024 r. – egzamin maturalny
 • 31.05.2024 r.

Terminarz wywiadówek, rozpoczęcie spotkań o godz. 16:30.

W roku szkolny 2022/2023 oprócz spotkań stacjonarnych istnieje możliwość spotkań z rodzicami za pomocą technik komunikacji na odległość – na szkolnej platformie Google Classroom. 

 • 14.09.2023 r.  spotkanie organizacyjne – klasy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte
 • 14.12.2023 r. – podsumowanie pierwszego semestru klas piątych
 • 18.01.2024 r. – podsumowanie pierwszego semestru klasy pierwsze, drugie, trzecie i czwarte
 • 21.03.2024 r. – klasy piąte – propozycje ocen rocznych
 • 28.05.2024 r.  klasy pierwsze, drugie, trzecie i czwarte – propozycja ocen rocznych
O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych informuje się rodziców na zebraniu, które odbywa się co najmniej na 2 tygodnie przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W szczególnych przypadkach wychowawca może ustalić odrębny tryb powiadamiania rodziców/prawnych opiekunów. Dopuszcza się kontakt telefoniczny lub za pomocą dziennika elektronicznego.
Obecność rodziców na zebraniach jest odnotowana w stosownych dokumentach.
Termin egzaminu poprawkowego – ostatni tydzień ferii letnich.

Rada rodziców przy Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

 1. Agnieszka Szydłowska – przewodniczący
 2. Beata Marchel – zastępca przewodniczącego
 3. Katarzyna Drzazgowska – sekretarz
 4. Agnieszka Kamińska – skarbnik
 5. Anna Skowrońska – członek

Ubezpieczenie 2023/2024

Informujemy, iż w porozumieniu z Radą Rodziców szkoła przyjęła propozycję ubezpieczenia grupowego następstw nieszczęśliwych wypadków naszych uczniów w firmie InterRisk TU S.A.  OSTATECZNY TERMIN OPŁATY SKŁADKI: 31.10.2023 r.

Więcej informacji po kliknięciu w link –> Ubezpieczenie na rok szkolny 2023/2024


Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na konto nr   97 1240 5745 1111 0010 7300 7482

Kwota za cały rok szkolny 40 zł.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 5 w Ełku

ul. Sikorskiego 5; 19-300 Ełk

w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa

Za wpłaty serdecznie dziękujemy.


Statut Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

ROZDZIAŁ III:ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§18
1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów Szkoły i może występować do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców.
4. Rada Rodziców opiniuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady określa regulamin jej działalności.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym i wychowawczym, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
7. Dyrektor Szkoły również zasięga opinii Rady Rodziców przed:
a) wystąpieniem na podstawie uchwały rady pedagogicznej do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole,
b) wyrażeniem zgody na podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację (np. harcerską) niebędącą partią lub organizacją polityczną, której celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
c) zorganizowaniem dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
d) ustaleniem zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązującego we wszystkich oddziałach danej klasy, po zasięgnięciu również opinii rady pedagogicznej,
e) ustaleniem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym,
f) ustaleniem oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.
8. Zasady pracy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.
następna
Skip to content