Stary egzamin zawodowy

Uwaga!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów  zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i  szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.

(Zgodnie z  art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych  ustaw [ Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206] ).

Dla osób, które ukończyły szkołę w styczniu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony będzie  po raz ostatni w okresie  od lutego  do marca  2017 roku, a dla osób, które ukończyły szkołę w kwietniu lub w czerwcu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od czerwca do lipca 2017 roku.

(Zgodnie z §113 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych [ Dz. U. Nr 83, poz.562, z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2012 r. ] )HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu
1. Etap pisemny
 • 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek), godz. 12:00 dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny
 • 13 czerwca 2017 r. (wtorek) – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
 • od 4 lipca do 8 lipca 2017 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe
Ogłoszenie wyników, ważne terminy:
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:
25 sierpnia 2017 r.
Termin przekazania szkołom dyplomów:
25 sierpnia 2017 r.
Termin wydania zdającym dyplomów:
25 sierpnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży od dnia 14 sierpnia 2014r. funkcjonuje w nowej  własnej siedzibie zlokalizowanej w Łomży przy Alei Legionów 9. Korespondencję proszę kierować na adres: Al. Legionów 9, 18-400 Łomża. Numery telefonów, faks oraz adres e-mail pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje dotyczące numerów telefonów pracowników znajdą Państwo w zakładce KONTAKTY.

Z poważaniem

Jolanta Gołaszewska

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Uczeń/słuchacz lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego w danym zawodzie (w zakresie jednego zawodu), składa pisemną deklarację do sekretariatu szkoły nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu.

Uczeń/słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, deklarację, składa dyrektorowi szkoły lub placówki, w której się uczy.

Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE .pdf <– kliknij aby pobrać

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego .pdf <–kliknij aby pobrać

*** *** *** *** ***

Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów technikum i szkoły policealnej w 2011 roku

W sesji styczniowej i czerwcowej 2011 r. etap praktyczny egzaminu zawodowego będzie przeprowadzany w takiej samej formie dla wszystkich absolwentów technikum i szkoły policealnej, którzy do niego przystąpią, niezależnie od tego, w którym roku ukończyli szkołę, tj.:

1. W zawodzie technik rachunkowości – z wykorzystaniem jednego z następujących pakietów finansowo-księgowych: CDN Optima, Fa-Kir, Hermes Standard, Insert, Symfonia, Raks, Rewizor, WF KsH.

2.  W zawodzie technik ekonomista – z wykorzystaniem jednego z następujących pakietów do wspomagania operacji finansowo-księgowych, gospodarki magazynowej, zatrudnienia i płac: CDN Klasyk, CDN Optima, Insert, Raks, Symfonia, WA-PRO, Varico.

3. W zawodach:

 • asystent operatora dźwięku,
 • korektor-stroiciel instrumentów muzycznych,
 • technik analityk,
 • technik cyfrowych procesów graficznych,
 • technik dentystyczny,
 • technik geodeta,
 • technik informatyk,
 • technik mechatronik,
 • technik mechanik okrętowy,
 • technik mechanizacji rolnictwa,
 • ratownik medyczny,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik prac biurowych,
 • technik telekomunikacji,
 • technik teleinformatyk

egzamin będzie przeprowadzany na takich samych zasadach jak w czerwcu 2010 r.

W zawodach, które nie znalazły się w komunikacie, forma przeprowadzenia etapupraktycznego egzaminu pozostaje bez zmian.

następna
Skip to content