Ubezpieczenie

Ubezpieczenie na rok szkolny 2019/2020

Decyzją Rady Rodziców szkoła przyjęła propozycję kontynuacji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Uczniów w firmie COMPENSA TU S.A.

Składka roczna za ucznia wynosi 45 zł. Suma ubezpieczenia –  25 000 Zł.

Ubezpieczenie obejmuje CAŁODOBOWO następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą powstać podczas nauki, drogi do/z szkoły, czy w życiu prywatnym. Dotyczy to wszystkich zdarzeń powstałych na terytorium całego świata. Zakres podstawowy obejmuje również śmierć w skutek nieszczęśliwego wypadku, świadczenia z tytułu pogryzień, użądleń i ukąszeń. Zakres podstawowy zawiera także zwrot kosztów operacji plastycznych, korepetycji, kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia oraz pomoc psychologa. W zakresie też Rodzice mają zapewnione jednorazowe świadczenie z tytuły wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony uszczerbek na zdrowiu (tzw. ryczałt).

W zakresie dodatkowym Rada Rodziców wynegocjowała dodatkowo zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania i śmierci Rodzica/opiekuna prawnego. W zakresie znajdą Państwo również świadczenia (diety) z tytułu

pobytu w szpitalu zarówno w następstwie nieszczęśliwego wypadku i choroby. Ubezpieczenie zapewni również zwrot kosztów uszkodzenia sprzętu medycznego (np. okulary, aparat  słuchowy, aparat ortodontyczny) w skutek nieszczęśliwego wypadku.

Opłatę za ubezpieczenie można wpłacać tylko i wyłącznie na konto przypisane do naszej szkoły. Zgodnie z wytycznymi wpłat tych nie przyjmują już Wychowawcy klas.

NR KONTA: 96 1020 4724 0000 3002 0138 6713

DANE ODBIORCY: UBEZPIECZENIA ANDRZEJ CHMIELEWSKI, UL. CHOPINA 11, 19-300 EŁK

W TYTULE PRZELEWU: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, PESEL UCZNIA, NUMER KLASY

Ostateczny termin wpłaty składki za ubezpieczenie ucznia to 31.10.2019 r.

Oczywiście nie zwalnia to rodziców z obowiązku podpisania „oświadczenia”, jednakże jest to dokument który po podpisaniu przez rodzica dziecko może samodzielnie dostarczyć do wychowawcy.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA WRAZ Z ODNOŚNIKIEM DO OGÓLNYCH WARUNKÓW I DRUKU ZGŁOSZENIA SZKODY .pdf

DRUK INDYWIDUALNEGO „OŚWIADCZENIA RODZICA” .pdf

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH .pdf

następna