Technik rachunkowości

rachunk


Plakat Wydziału Zaocznego <–kliknij, aby pobrać

Technik rachunkowości – wykonuje czynności związane z prowadzeniem rachunkowości w różnego rodzaju podmiotach, prowadzi ewidencje podatkowe.

Predyspozycje zawodowe: liczenie, organizacja, praca w biurze, myślenie ścisłe.

Technik rachunkowości prowadzi rachunkowość; dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze; przeprowadza i rozlicza inwentaryzacje; sporządza sprawozdania finansowe i przeprowadza analizę finansową; rozlicza wynagrodzenia i daniny publiczne; sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Środki i narzędzia pracy – komputer.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie: zdolności matematyczne, zdolność koncentracji uwagi, dokładność, systematyczność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu.

Praca w działach finansowych (księgowości) we wszystkich podmiotach gospodarczych, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, urzędach administracji samorządowej i centralnej, prywatnych firmach czy biurach rachunkowych. Praca technika rachunkowości odbywa się w biurze i opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu komputera oraz innego sprzętu biurowego.

Formy kształcenia w zawodzie – 2 lata w szkole policealnej

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – TAK

W trakcie nauki zdobywa się 2 kwalifikacje składające się na ten zawód: Prowadzenie rachunkowości oraz Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu: technik ekonomista (A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.)

Zawody pokrewne – technik ekonomista.

Przykładowy film na temat zawodu: Technik rachunkowości

następna