Technik logistyk

logistyk

Rozszerzenie Język obcy
geografia, matematyka j. angielski, j. niemiecki

Technik logistyk – technik logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Predyspozycje zawodowe: liczenie, kontaktowanie się z ludźmi, przywództwo/zarządzanie, organizacja, praca w biurze, myślenie ścisłe.

Do zadań technika logistyka należy przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych; przygotowywanie procesu logistycznego; dokonywanie wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań; przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych; dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu; dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych; obliczanie ilości miejsca do składowania towarów; przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych; sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych; prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi; analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych; organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu; organizowanie logistyki miejskiej; organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej; podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych; ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań; ustalanie nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów w przedsiębiorstwie; organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; kierowanie i organizowanie pracy zespołów ludzi w działalności logistycznej. Dodatkowo organizowanie i prowadzenie własnej działalności usługowej w zakresie usług logistycznych, współpraca z firmami transportowymi, hurtowniami i magazynami.

Środki i narzędzia pracy – komputer, sprzęt i urządzenia do składowania, oznaczania, identyfikowania, pakowania, zabezpieczania ładunków.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie: dokładność | zdolność analitycznego myślenia, zdolności negocjacyjne, organizacyjne.

Formy kształcenia w zawodzie – 4 lata w technikum.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – TAK.

W trakcie nauki zdobywa się 3 kwalifikacje składające się na ten zawód: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania oraz Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych oraz Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Zawody pokrewne – technik spedytor.

Przykładowy film na temat zawodu: Technik logistyk

następna
Skip to content