Technik informatyk

informatyk

Rozszerzenie Język obcy
matematyka, j. angielski j. angielski, j. niemiecki

Technik informatyk – technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy; obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji; dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego; obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

Predyspozycje zawodowe: liczenie, praca w biurze, myślenie ścisłe, zdolności naukowe.

Do zadań technika informatyka należy posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci; posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu; posługiwanie się komputerami typu PC; obsługiwanie wybranych rodzajów sieci komputerowych; posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym; dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań; posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL; projektowanie i utrzymywanie baz danych i nadzorowanie ich pracy; programowanie w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++;przeprowadzanie analizy powierzonego do wykonania zadania i stosowanie optymalnego, powszechnie używanego, języka programowania; opracowywanie algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych; uruchamianie i obsługiwanie urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego; usuwanie uszkodzeń powstających w urządzeniach systemu komputerowego oraz testowanie jakości ich pracy; wykonywanie rozliczenia kosztów wyrobów i usług; organizowanie i utrzymywanie własnego stanowiska pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji.

Środki i narzędzia pracy – komputer i urządzenia peryferyjne.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie: umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia, zdolności matematyczne, dokładność, zdolność koncentracji.

Formy kształcenia w zawodzie – 4 lata w technikum, 2 lata w szkole policealnej.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – TAK.

W trakcie nauki zdobywa się 3 kwalifikacje składające się na ten zawód: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych oraz Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami oraz Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami . Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu: technik teleinformatyk (E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich i E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.)

Zawody pokrewne: technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik tyfloinformatyk.

Przykładowy film na temat zawodu: Technik informatyk

następna
Skip to content