Technik handlowiec

handlowiec

Rozszerzenie Język obcy
geografia, j. angielski j. angielski, j. niemiecki

Technik handlowiec – technik handlowiec planuje, organizuje i realizuje transakcje zakupu-sprzedaży na różnych szczeblach obrotu towarowego. Prowadzi działania marketingowe związane ze sprzedażą oraz sprawy ekonomiczno-finansowe w przedsiębiorstwie.

Predyspozycje zawodowe: liczenie, kontaktowanie się z ludźmi, sprzedaż, organizacja.

Technik handlowiec prowadzi i realizuje sprzedaż; zarządza działalnością handlową; organizuje działania reklamowe i marketingowe; sporządza dokumentację ekonomiczno-finansową. organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej; analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

Środki i narzędzia pracy – komputer.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie: łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętności przekony­wania i negocjowania, zdolności menedżerskie, rachunkowe, uprzejmość, umiejętność słuchania, odporność na stres, operatywność, umiejętność podejmowania szybkich decyzji.

Praca w działach handlowych firm, w agencjach marketingowo-reklamowych, hurtowniach, sklepach, zespołach handlowo-marketingowych oraz insytucjach kontroli handlowej. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą w branży handlowo-marketingowej. Możesz także prowadzić firmę, w której zatrudnisz pracowników lub sam wykonywać wszystkie czynności od zaopatrzenia, sprzedaży do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych. W pracy niezbędna jest umiejętność obsługi komputera oraz sprzętu biurowego. Praca odbywa się w stałych godzinach, także w weekendy, wieczorami i w święta. Praca pod presją czasu. Będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu. Większość pracy odbywa się na stojąco, część na siedząco (sporządzanie dokumentacji handlowej).

Formy kształcenia w zawodzie – 4 lata w technikum.

W trakcie nauki zdobywa się 2 kwalifikacje składające się na ten zawód: Prowadzenie sprzedaży oraz Prowadzenie działalności handlowej. Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu: technik księgarstwa (A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.)

Zawody pokrewne – sprzedawca.

Przykładowy film na temat zawodu: Technik handlowiec

następna
Skip to content