Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych na rok 2020/2021

2 września, 2020

Rodzice i opiekunowie uczniów niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021. Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w nowym roku szkolnym. Wnioski można składać do 11 września 2020 r. 

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach ubiegłych program funkcjonował pod nazwą „Wyprawka szkolna”. Program skierowany jest do uczniów niepełnosprawnych:
 • słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Uczniowie muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 • klasy I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klasy I i II pięcioletniego technikum,
 • klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

Pomoc udzielana jest na wniosek:

 • opiekunów ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • nauczyciela, pracownika socjalnego, innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia.

W roku szkolnym 2020/2021 program skierowany jest do uczniów niepełnosprawnych  uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. Wnioski należy składać do dyrektora szkoły na terenie miasta Ełku, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021 w terminie do 11 września 2020 r.

Wysokość dofinansowania do zakupu podręczników wynosi od 225 zł do 445 zł. w zależności od tego do jakiego typu szkoły dziecko uczęszcza.

Dokumenty do pobrania (dokument po pobraniu należy rozpakować): Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym .zip

Źródło informacji: http://www.elk.pl/aktualnosci-wpis/4524/wyprawka-szkolna-dla-uczniow-niepelnosprawnych-na-rok-2020-2021