Zasady przeprowadzania konsultacji i zasady bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 5 w Ełku

22 maja, 2020

Zasady przeprowadzania konsultacji w Zespole Szkół nr 5 w Ełku

 1. Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem przedmiotu. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia.
 2. Od 25.05.2020 r. będą organizowane konsultacje dla maturzystów po uprzednim uzgodnieniu terminu i wyrażeniu zgody przez nauczyciela przedmiotu.
 3. Szkoła przy organizowaniu konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 4. Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać uczniowie zdrowi, którzy nie podlegają kwarantannie i ich rodziny także nie podlegają kwarantannie lub izolacji.
 5. Uczniowie niepełnoletni muszą mieć zgodę rodziców na konsultację, którą przekazują nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć.
 6. Datę i czas konsultacji wyznacza nauczyciel w porozumieniu z uczniem lub opiekunem ucznia.
 7. Daty konsultacji wyznaczane są w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły i harmonogramu pracy zdalnej nauczycieli.
 8. Zaplanowaną konsultację nauczyciel zgłasza przez dziennik elektroniczny do dyrektora szkoły. Szkoła na tej podstawie tworzy harmonogram konsultacji.
 9. Konsultacje przeprowadzane są w budynku szkoły nie więcej niż 9 uczniów przypadających na jedną salę w godzinach od 8.00 do 15.00.
 10. Konsultacje nie będą organizowane w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.
 11. Grupa uczniów do danej konsultacji tworzona jest w zależności od potrzeb uczniów i nie musi być grupą oddziałową.
 12. Nauczyciel po odbytej konsultacji ma obowiązek przedstawienia dyrektorowi szkoły listy obecności uczniów, (forma papierowa lub elektroniczna). Lista powinna zawierać imię, nazwisko, klasę oraz informację o przedmiocie, z którego była udzielana konsultacja, temacie konsultacji i czasie jej trwania.

Zasady bezpieczeństwa 

 1. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 2. W drodze do i ze szkoły należy korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny.
 3. W szkole należy przestrzegać następujących zasad: w pomieszczeniach 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
 4. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, w innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 5. Po wejściu do szkoły należy udać się bezpośrednio do wyznaczonej klasy na konsultację.
 6. W miarę możliwości nie dotykać: klamek, poręczy czy uchwytów.
 7. W trakcie konsultacji obowiązkowo należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę. Drzwi w trakcie konsultacji powinny być otwarte.
 8. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów.
 9. Przybywając w szkole należy często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 11. Zobowiązuje się uczniów do zabierania z sobą tylko rzeczy i przedmiotów niezbędnych w celu zminimalizowania korzystania z szatni.
 12. W szatni konieczne jest zachowanie dystansu 2m. Nie wolno pozostawiać w szatni rzeczy wartościowych i telefonów.
 13. Uczniowie i nauczyciele podczas konsultacji mogą zdjąć maseczki ochronne, pamiętając jednak o tym, że w kontaktach z pracownikami szkoły, uczniami i innymi nauczycielami muszą mieć je założone.
 14. Przed i po zajęciach wszystkie pomieszczenia: ławki krzesła, barierki, włączniki, klamki itp. są dezynfekowane.

Plik do pobrania ->> Zasady przeprowadzania konsultacji i zasady bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 5 w Ełku .pdf