Przedłużony termin wysyłania prac na szkolny konkurs literacko-fotograficzny (Nad)interpretacje rzeczywistości

11 maja, 2019

TERMIN WYSYŁANIA PRAC
na szkolny konkurs literacko-fotograficzny
(Nad)interpretacje rzeczywistości
ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 31 MAJA 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich uczniów naszej szkoły z klas pierwszych, drugich i trzecich.

Przypominamy, że uczestnik może zgłosić w każdej kategorii jedną pracę zgodną z tematem przewodnim konkursu, dotychczas niepublikowaną i nienagradzaną w konkursach literackich i fotograficznych. Oceniane będą wyłącznie prace wykonane samodzielnie, a nie przez zespoły autorskie.

Zadaniem uczestników konkursu jest (do wyboru): napisanie wiersza lub opowiadania; zrobienie serii zdjęć (od 3 do 6) w dowolnej technice i formie, ułożonych w takiej kolejności, by stanowiły fotoopowieść.

Prace należy wysyłać drogą elektroniczną do 31 maja 2019 r. na adres p.dalej@o2.pl

Uczestnik konkursu zgłasza pracę podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz opatrzoną tytułem – innym niż temat konkursu. Opowiadanie nie może przekroczyć 5 stron znormalizowanego tekstu (czcionka12, Times New Roman interlinia 1,5 marginesy 2,5). Plik tekstowy należy zapisać w formacie .doc lub .rtf, zdjęcia – w formacie .jpg o minimalnej rozdzielczości 2400×3200 pikseli. Wersję elektroniczną pracy należy przesłać w formie załącznika na adres p.dalej@o2.pl, wpisując w temacie hasło KONKURS. Plik należy opisać swoim nazwiskiem, imieniem i klasą oraz kategorią pracy: w–wiersz, o–opowiadanie, z–zdjęcia (np. kowalski_jan_3a/w)

Przy ocenie opowiadań komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalność i pomysłowość; walory artystyczne wiersza i opowiadania; walory artystyczno-wizualne fotografii; poprawność stylistyczna i językowa pracy literackiej; jakość techniczna zdjęć.

Wyłonieni spośród uczestników konkursu laureaci zostaną uhonorowani nagrodami.